Algemene VoorwaardenVesta Coaching, hierna te noemen Vesta Coaching heeft de volgende algemene voorwaarden aangaande coaching:

1. Aanmeldingen Coachingstraject

Een deelnemer kan zich als volgt aanmelden:

Via de e mail

Via website

Nadat wij de inschrijving hebben ontvangen, sturen wij per e-mail een bevestiging aan de deelnemer en/of de contactpersoon. De afspraak is hiermee definitief.

1.2 Afmelden

De cliënt kan zich voor de afspraak afmelden mits dit 24 uur van tevoren gebeurd. Anders kan het volledige bedrag in rekening worden gebracht. In geval van overmacht zijn de consequenties van te laat afmelden bespreekbaar. Afmelden kan middels e mail.

2. Verloop van de coaching

Het coachingstraject zal na de eerste sessie bepaald worden. Overeengekomen wordt hoeveel sessie er nodig zijn of hoeveel sessie de cliënt wenst.

2.1 Verantwoordelijkheid in de coaching

  1. Uw coach heeft een inspanningsverplichting en zal dienaangaande al zijn professionaliteit inzetten om uw probleem op te lossen. De therapeut heeft, echter, geen resultaatverplichting.  Dit betekent dat u voor wat betreft de invloeden, uitwerking, en gevolgen van de therapie, positief dan wel negatief, zelf verantwoordelijk bent.

3. Facturering

Betaling en facturering vindt plaats voor de coachingsessie. Hiervoor ontvangt u een betaallink en een factuur. 

4. Intellectuele eigendomsrechten 

De intellectuele eigendomsrechten van de materialen en instrumenten die VestaCoaching bij de uitvoering van de coaching heeft gebruikt behoren toe aan VestaCoaching. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Dat betekent dat u zonder toestemming geen oefeningen of handouts van VestaCoaching verspreidt.

5. Vertrouwelijkheid

a) Alles wat u bespreekt met uw coach/therapeut is vertrouwelijk, behalve in het geval dat blijkt dat u uzelf of anderen schade wilt berokkenen. In dat geval is uw behandelaar verplicht om dit kenbaar te maken aan derden (familie, huisarts, politie, crisisopvang).

b) In het geval van bedrijfscoaching: Informatie over de organisatie en de cliënt zijn vertrouwelijk. Zonder vooraf bepaalde afspraak met de opdrachtgever en/of cliënt wordt hierover niets naar buiten gebracht.

6. Coach

Bij ziekte van de coach zal VestaCoaching u proberen zo tijdig mogelijk op de hoogte te stellen en de sessie wordt dan op een samen te bepalen tijdstip verschoven.